Blog

9 maja 2018

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Działając w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza: Bożeny Kaczmarska prowadząca podmiot leczniczy – NZOZ ADMET Centrum Utrzymania Zdrowia, Opole, przy ul. Chabrów 58 („Przychodnia”) będącej administratorem („Administrator”) danych osobowych („Dane Osobowe”) Państwa, jak również – jeżeli taka sytuacja ma miejsce – Państwa wspólników, osób pełniących funkcje organów oraz osób zatrudnionych lub współpracujących (niezależnie od podstawy prawnej) z Państwem, których Dane Osobowe zostały przekazane do Przychodni („Osoby Fizyczne”), zebranych w związku z nawiązaniem kontaktu ze Przychodnią, zainteresowaniem ofertą Przychodni lub zleceniem Przychodni czynności w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w szczególności w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy o świadczenie z Przychodnią czynności udzielania świadczeń zdrowotnych („Umowa”), ze względu na fakt, iż z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęło się bezpośrednie stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym, realizując obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO oraz chcąc zapewnić Państwu oraz Osobom Fizycznym najwyższy standard ochrony Danych Osobowych, przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, kierując je za Państwa pośrednictwem także do Osób Fizycznych.

Administratorem Danych Osobowych jest Przychodnia, z którą można się skontaktować poprzez adres email: admetopole@gmail.com, lub pisemnie na adres siedziby przychodni.
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
Z osobą upoważnioną do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres email: admetopole@gmail.com , pisemnie na adres siedziby Przychodni.

Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu kontaktu z Przychodnią, przekazania oferty Przychodni lub zlecenia czynności w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, dane osobowe pacjenta przetwarzane będą:
  na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz w celach weryfikacji uprawnień pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczenia tych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, lub innym podmiotem finansującym te świadczenia, w tym na podstawie lub w celu zawarcia i wykonania Umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność; ich przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze związanych z wykonaniem Umowy, wynikających przede wszystkim z postanowień odpowiednich przepisów prawa, w tym przepisów rachunkowych oraz podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych, marketingu bezpośredniego oraz archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i inne usługi związane z bieżącą działalnością.

Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego chyba, że Państwo – działając także z upoważnienia Osób Fizycznych – wyrażą zgodę lub zobowiążą Administratora do takiego przekazania.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, jeśli dojdzie do jej zawarcia. Po jej wygaśnięciu okres przechowywania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli ich przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Dłuższy okres przechowywania Danych Osobowych może być także określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Podanie Danych Osobowych było i nadal jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do kontaktu z Przychodnią, przekazania oferty Przychodni lub zlecenia czynności w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji Umowy.
W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Państwu oraz Osobom Fizycznym następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu Państwa lub Osoby Fizycznej w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi Państwa lub Osoby Fizycznej lub nie poinformował Państwa lub Osoby Fizycznej w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu Dane Osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Państwu i Osobom Fizycznym na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79).

Powyższe uprawnienia mogą być realizowane, o ile obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń lub wyłączeń, w szczególności ze względu na prawnie chronione medyczne dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w celu prowadzenia dokumentacji medycznej dla udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

Informacje
About admin